Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt powitać wszystkich licznie przybyłych gości na naszym tradycyjnym już noworocznym koncercie dla Polonii Berlińskiej.
Cieszę się ogromnie, że zechcieliście Państwo znaleźć chwilę czasu w ten sobotni styczniowy wieczór, aby poświęcić go na udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Konsularny Ambasady wspólnie z Polską Radą w Berlinie.
Serdecznie witam  pana Jana Swierepo Wicewojewodę Lubuskiego a jednocześnie Zastępcę Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oddziału Gorzów Wielkopolski. Pozdrawiam pana Alexa Lubawińskiego członka Izby Deputowanych Berlina. Witam pana Aleksandra Zająca przedstawiciela Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Szczególnie gorąco pozdrawiam głównego organizatora dzisiejszego koncertu pana Ferdynanda Domaradzkiego, Przewodniczącego Związku Krajowego Polskiej Rady w Berlinie, który włożył ogromny wysiłek w przygotowanie dzisiejszego spotkania.
Cieszę się, że zebrali się tu przedstawiciele znaczących w życiu polonijnym organizacji i środowisk, że przybyły tu osoby aktywne, niekiedy działające indywidualnie lub w małych grupach, na rzecz mediów, kultury i sztuki.

Szanowni Państwo!
Muzyka – jak powiedział Zbigniew Lubicz Miszewski – to jedyny język przekazu, który jednoczy wszystkie kraje i wszystkie kultury, dzięki niej można skleić stłuczone na tysiące kawałków lustro, w którym wszyscy możemy się zobaczyć i zrozumieć nawzajem. Dlatego, jak co roku, koncerty noworoczne i towarzyszące im spotkania są doskonałą okazją zarówno do podsumowania wydarzeń i wspólnych ubiegłorocznych osiągnięć jak i do przedstawienia  planów i perspektyw w Nowym Roku.
Cieszę się, iż ubiegły rok był nie tylko dla Polonii berlińskiej, ale również dla Polonii z całych Niemiec, kolejnym rokiem, w którym zwyciężyły tendencje integracyjne. Poza nielicznymi wyjątkami daje się zauważyć poszukiwanie możliwości wspólnego działania i świadomość, iż jedynie taki sposób artykułowania potrzeb Polaków w Niemczech przyniesie oczekiwane rezultaty.
Wielka to sztuka i mądrość wychodzić ponad podziały i rozbieżności w poglądach i ocenach, gdy na pierwszym planie dostrzegana jest siła jedności i wartość spójnego reprezentowania interesów społeczności polonijnej na zewnątrz zarówno wobec partnerów w Kraju, jak i tu w Niemczech.
Wszyscy Państwo macie na uwadze dobry wizerunek społeczności polskiej w Niemczech i ufam, że dzięki temu zostaną zainicjowane nowe działania, które przyczynią się do jeszcze efektywniejszej współpracy.
Polonia berlińska jest coraz lepiej zorganizowana i coraz bardziej aktywna. Mimo licznych problemów i trudności podejmowane są inicjatywy i przedsięwzięcia na coraz wyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które przyciągają coraz większe rzesze zainteresowanych.
Istnieją możliwości sfinansowania takich działań. Już drugi rok z rzędu obowiązuje zasada, że składane w Wydziale Konsularnym polonijne projekty z dziedziny kultury i szkolnictwa są rozpatrywane przez specjalnie do tego celu powołane komisje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Nie wszystkie przesłane w 2012 roku projekty zostały z powodów finansowych zaakceptowane, jednak spośród tysięcy przesłanych wniosków z całego świata, zatwierdzono ponad 2100 projektów na łączną kwotę 24.5 mln Polskich Złotych. Prawie 10% zatwierdzonych projektów dotyczyło Republiki Federalnej Niemiec.

Szanowni Państwo!

Należy odnotować kilka ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w ubiegłym roku :
1.    Tradycyjnie już i wspólnie z pozostałymi konsulami RP w Kolonii, Monachium i Hamburgu dokładamy starań, aby w Niemczech zachęcać młodzież do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego. Olimpiada ta przyciąga z roku na rok zainteresowanie coraz większej liczby uczestników. Sukces tego przedsięwzięcia stanowi niezaprzeczalny dowód skuteczności naszych wspólnych – wraz z nauczycielami polonijnymi – wysiłków, podejmowanych w celu popularyzacji nauki języka polskiego. Widać wyraźnie, że młode pokolenie pragnie uczyć się języka ojczystego i nie gaśnie jego zainteresowanie rodzimą kulturą i tradycją.
2.    Dzień Polonii w Berlinie. Była to całodzienna impreza mająca na celu integrację środowiska Polonii Berlińskiej zorganizowana po raz pierwszy w dniu 6 maja w Berlinie. Cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem naszych Rodaków. To duży sukces organizacyjny Polskiej Rady w Berlinie.
3.    III edycja Konferencji „Monitor Emigracji Zarobkowej 2012 Powrót czy emigracja”, w której udział wzięli przedstawiciele Polonii z Europy Zachodniej oraz członkowie służb konsularnych z tych krajów. Spotkanie zostało zorganizowane w Ambasadzie RP w Berlinie we współpracy z Wydziałem Konsularnym oraz Polonią z Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Celem tej Konferencji była analiza – w poszczególnych krajach europejskich – i ocena sytuacji Polaków emigrujących z powodów ekonomicznych. Dzięki niej stworzono także listę związanych z tym zjawiskiem problemów.
4.    Zorganizowany przez Konwent w ostatnich dniach ubiegłego roku w Berlinie I Kongres Organizacji Polskich w Niemczech, w którym wzięli udział przedstawiciele prawie 40 organizacji polonijnych z całych Niemiec.
Konferencja stanowiła wspaniałą okazję do pogłębienia dialogu pomiędzy organizacjami polonijnymi w Niemczech oraz do refleksji na temat roli i zadań współczesnej Polonii w Europie.
Na przypomnienie zasługują także konstruktywne i owocne spotkania w ramach Okrągłego Stołu.
1.    Zainicjowane zostały konkretne prace w ramach działalności Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Edukacji przy Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W ramach prac Komitetu, który obejmuje przedstawicieli krajów związkowych i Rządu Federalnego, strona niemiecka przyjęła zobowiązanie do opracowania w możliwie najkrótszym czasie, przy wsparciu Okrągłego Stołu i z udziałem polskich organizacji w Niemczech, strategii  nauczania języka polskiego jako języka ojczystego. W pracach grupy roboczej bierze udział dwóch przedstawicieli Polonii: pani Małgorzata Tuszyńska – wiceprzewodnicząca Polskiej Rady w Berlinie oraz pan Jozef Malinowski - przewodniczący Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech.
2.    W lipcu ub. roku zostało otwarte Biuro Polonii w Berlinie. Sukces ten cieszy tym bardziej, że jego realizacja wymagała przezwyciężenia różnego rodzaju przeszkód, które ostatecznie udało się pokonać, dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu działaczy. Być może oczekiwania były dużo większe, ale początki zawsze są trudne.
3.    Strona niemiecka poinformowała także o wyznaczeniu pełnomocników ds. Polonii na szczeblu landów, co rodzi nadzieję, na łatwiejsze i przede wszystkim efektywniejsze kontakty z urzędami niemieckimi. Powołany został również przedstawiciel ds. Polonii na szczeblu federalnym.
4.    Zaprezentowane przez stronę niemiecką w Dortmundzie Studium Wykonalności projektu Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech w Bochum budzi nadzieję na rychłą realizację tego projektu.
Szanowni Państwo!
strategicznym celem polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą jest uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej polityki zagranicznej oraz skorzystanie z Państwa ogromnego potencjału, by promować i budować pozytywny wizerunek Polski w świecie.
Dzisiejsza  Polonia obejmuje wiele środowisk. Nie wszyscy są zrzeszeni w organizacjach polonijnych, ale jak to słusznie podkreślił profesor Władysław Bartoszewski, wszyscy oni swoimi sukcesami wzmacniają prestiż Polaków i Polonii niemieckiej i z zaangażowaniem promują Polskę. Należy skutecznie poszukiwać kontaktów z tymi ludźmi, współpracować z nimi i wspólnie poszukiwać nowych form działalności oraz odpowiedzi na aktualne potrzeby Polaków w Niemczech. Planujemy w najbliższym czasie utworzenie przez Ambasadę RP w Berlinie szczególnej platformy porozumiewania się z naszymi Rodakami.
Będziemy dążyć do tego, aby częścią tego systemu stała się Rada Konsultacyjna. Rada będzie składać się z przedstawicieli środowisk polonijnych i polonofilskich, zarówno zorganizowanych jak i pozostających w rozproszeniu. Na forum Rady Placówka będzie uzyskiwała opinie dotyczące założeń polskiej polityki zagranicznej w odniesieniu do współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz inicjatyw Polonii służących promocji wizerunku Polski i sprawom ważnym dla Polski i Polaków.
Szanowni Państwo!
Na zakończenie chciałem przypomnieć, że gdziekolwiek się znajdujecie,  służycie Polsce, pielęgnujecie mowę i tradycje oraz jesteście najważniejszymi ambasadorami Państwa Polskiego, bo docieracie do zwykłych ludzi. W Waszych środowiskach zmieniacie stereotyp Polaka nieudacznika na wizerunek Polaka jako człowieka sukcesu, nowoczesnego, tolerancyjnego i pracowitego. W tej pracy Wydział Konsularny będzie Państwa wspierał z pełnym zaangażowaniem.
Pozwólcie, że w imieniu całej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, moim własnym i mojej Małżonki złożę Państwu najlepsze życzenia noworoczne - zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym. Życzę Państwu pogody ducha, a osobom zaangażowanym w działalność w organizacjach polonijnych, energii, dobrych pomysłów i wytrwałości.
Mariusza Skórko