26 lutego 2015 r. w Warszawie odbyły się polsko-niemieckie rozmowy Okrągłego Stołu, poświęcone sytuacji Polonii i Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce. Zostały one zapoczątkowane w 2010 r., a ich celem jest doprowadzenie do pełnej realizacji polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Obradom, z udziałem przedstawicieli organizacji polonijnych Konwentu Organizacji Polskich i Związku Polaków w NIemczech oraz mniejszości niemieckiej Polsce, przewodniczyli Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Niemiec Günter Krings. Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentowane było przez podsekretarz stanu Henrykę Mościcką-Dendys.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Władysław Bartoszewski podkreślił znaczenie i osiągnięcia Okrągłego Stołu, jednocześnie apelując o większą dynamikę dyskusji nad priorytetami w odniesieniu do postulatów Polonii i Polaków w Niemczech.

Pozytywna ocena dotychczasowych rezultatów Okrągłego Stołu znalazła wyraz we wspólnym oświadczeniu.  Obie delegacje zgodziły się na kontynuowanie prac nad tematami, w których postępy są mniej zaawansowane. Należą do nich po stronie polonijnej wdrażanie Strategii nauczania języka polskiego jako ojczystego w Niemczech oraz przygotowanie do remontu Domu Polskiego w Bochum, który będzie docelową siedzibą Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech.

Redakcja Polonia Viva oraz
Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych
źródło: http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/polsko_niemieckie_oswiadczenie_po_obradach_okraglego_stolu 

Fot: Karolina Siemion-Beilska/MSZ i Wiesław Lewicki/Polonia Viva
 


Oświadczenie o stanie realizacji postanowień Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu w sprawie wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce, zgodnie z polsko-niemieckim Traktatem o  dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Podczas posiedzenia plenarnego Okrągłego Stołu w sprawie wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech oraz niemieckiej mniejszości w Polsce zebrani dnia 26 lutego 2015 r. w Warszawie przedstawiciele obu rządów oraz partnerów społecznych dokonali podsumowania realizacji zobowiązań, zawartych we Wspólnym Oświadczeniu, podpisanym dnia 12 czerwca 2011 r.

Dotychczasowe rezultaty procesu Okrągłego Stołu zostały ocenione pozytywnie.

Wśród projektów adresowanych do Polonii i Polaków w Niemczech wyróżnić należy  szczególnie:

− inaugurację działalności Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech „Porta Polonica”, które przygotowało multimedialny „Atlas miejsc pamięci”;

− utworzenie Biura Polonii w Berlinie oraz dwujęzycznego portalu internetowego „Polonia Viva”, prezentującego wydarzenia ważne dla polskiej społeczności w Niemczech;

− powołanie pełnomocników do spraw współpracy z obywatelami niemieckimi polskiego pochodzenia i Polakami w Niemczech we wszystkich krajach związkowych;

− kontynuację  wspierania projektów dotyczących polskiej kultury i historii w Niemczech.

Wśród projektów adresowanych do mniejszości niemieckiej w Polsce wyróżnić należy szczególnie:

− zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945 – 1989;

− przyznanie dotacji dla  Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach w związku  z  zobowiązaniem do utworzenia, w ramach organizacji mniejszości niemieckiej komórki, która działając na bazie naukowej podejmie i będzie koordynowała badania dotyczące mniejszości niemieckiej, jej historii i dziedzictwa kulturowego;

− powołanie pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych we wszystkich  województwach;

− zwiększenie wysokości dotacji podmiotowych dla organizacji mniejszości niemieckiej, a w szczególności dla Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach;

Podczas posiedzenia przedyskutowano także stan realizacji tych punktów Wspólnego Oświadczenia, które wymagają dalszych działań. Przypadająca w 2016 r. 25. rocznica polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy będzie dobrym punktem odniesienia dla podsumowania działań w ramach Okrągłego Stołu.

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.