Newsletter- Februar.2021

                     Newsletter - Februar 2021  
---

 

 

 

 

Meine Sprache ist wichtig!  -  Mój język jest ważny!

Meine Sprache ist wichtig, ich bin wichtig! - Es ist eine Social-Media-Kampagne, die von Mitgliederinnen von Integrationsräten in NRW und Aktivistinnen polnischer Herkunft initiiert wurde, unter Slogans wie: "Zweisprachigkeit ist attraktiv, du auch", "Sprache - ist mehr als Worte", "#MyLanguageMyIdentity", "jede Fremdsprache erweitert den Horizont", "Zweisprachigkeit - unsere Stärke".

Mój język jest ważny, ja jestem ważna! - To jest kampania w mediach społecznościowych, którą zainicjowały członkinie Rad ds. Integracji w NRW i aktywistki polskiego pochodzenia. Pod hasłami takimi jak: „dwujęzyczność jest atrakcyjna, ty również“, „język - to więcej niż słowa“, „#MyLanguageMyIdentity“, „każdy język obcy poszerza horyzonty“, „dwujęzyczność- naszą silą“.


                               mehr                                                                                      więcej

 

Bundesnetzwerk Partizipation und Soziales  -  Sieć Federalna ...

Polnisches Bundesnetzwerk Partizipation und Soziales: Ein starkes Bündnis für die Verbesserung der sozioökonomischen Situation von Menschen polnischer Herkunft in Deutschland - Deutschland wird seit Jahren von vielen Pol*innen als Lebensmittelpunkt ausgewählt.

Polska Sieć Federalna na Rzecz Partycypacji i Spraw Socjalnych: silny sojusz na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej osób polskiego pochodzenia w Niemczech - Od wielu lat Polki i Polacy wybierają Niemcy jako miejsce swojego zamieszkania.


                                mehr                                                                                      więcej

 

WOŚP 2021 - viel leise, aber mit einem Knall - po cichu, ale z przytupem

In diesem Jahr spielte das Große Orhester der Weinachtshilfe ganz anders. Viel leiser, aber mit einem Knall. Denn wie soll man das diesjährige Spiel beschreiben, das zwar ohne großen Glanz, ohne das traditionelle musikalische Finale und die begleitenden Veranstaltungen auskam, aber in ganz Deutschland über 200 Tausend Euro einbrachte.

Tegoroczna Orkiestra zagrała zupełnie inaczej. Znacznie ciszej, ale jednak z „przytupem”. Bo jak określić tegoroczne granie, które chociaż bez wielkiego splendoru, bez tradycyjnego muzycznego Finału i imprez towarzyszących, zebrało w całych Niemczech ponad 200 tysięcy Euro.


                                 mehr                                                                                      więcej

 

Bundeskonferenz für Polnisch -Konferencja ds. Języka Polskiego

Bundeskonferenz der Polnisch-Arbeitsgemeinschaften - Wie schwierig es ist, die Länder zu einem gemeinsamen Kurs zu bewegen, zeigt sich am deutlichsten im Ringen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder um die Bekämpfung der Pandemie. In diesem Jahr sind es 30 Jahre seit der Unterzeichnung des Vertrages zwischen der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit (17.06.1991). Die Artikel 21 und 22 dieses Dokuments werden als Grundlage für die Organisation des Polnischunterrichts im deutschen Bildungssystem genommen.

Konferencja Federalna Grup Roboczych ds. Języka Polskiego - Jak trudno jest skłonić landy do wspólnego kursu, obserwujemy najdobitniej na przykładzie zmagań kanclerz Merkel z premierami  landowymi w zakresie walki z pandemią. W tym roku mija 30 lat od podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (17.06.1991 r.). Artykuły 21 i 22 tego dokumentu przyjmowane są za podstawę organizowania nauczania j. polskiego w niemieckim systemie edukacyjnym.

                                mehr                                                                                      więcej

 

Das goldene Mitte...nicht nur gegen den Virus - Nie tylko dla wirusa...

Anfang Februar 2021 begann die Kovid-Situation in Polen und Deutschland gegensätzliche Farben anzunehmen. Weihnachten im Dezember 2020 waren in Polen alle Geschäfte geöffnet, auch die Einkaufszentren. Die Polen behandeln, wie alle anderen Verbote auch, das Tragen von Masken sehr lässig und viele tragen sie unter der Nase. So sorgte ich im Zentrum von Warschau oft für Erstaunen, weil ich eine FFP2-Maske trug, die zwei Drittel meines Gesichts bedeckte.

Na początku lutego 2021 sytuacja covidowa w Polsce i w Niemczech zaczęła przybierać na tyle wyraźnie kontrastowe barwy. Przed świętami Bożego Narodzenia w grudniu 2020 w Polsce wszystkie sklepy były otwarte na czele z galeriami handlowymi. Polacy traktują podobnie jak wszystkie inne zakazy, noszenie maseczek bardzo swobodnie i wielu nosi je pod nosem. W związku z tym wywoływałam często zdumienie w centrum Warszawy nosząc pod koniec roku jako jedna z nielicznych zasłaniającą dwie trzecie twarzy maskę FFP2.


                                 mehr                                                                                      więcej

 
--
www.polonia-viva.eu | kontakt | facebook
--
Powered by AcyMailing