Małopolskie Forum Współpracy z Polonią 

ogłasza XX Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Henryka Cyganika
„POWROTY DO ŹRÓDEŁ”

Konkurs Literacki „Powroty do źródeł” jest konkursem szczególnym. Organizatorom Światowego Forum Mediów Polonijnych zależy przede wszystkim na pracach autentycznych, posiadających wysokie walory artystyczne i literackie

  1. 1. Tematem prac powinny być przeżycia i wzruszenia, fakty i emocje towarzyszące spotkaniom z Ojczyzną po latach, z jej historią, kulturą, językiem, sztuką, krajobrazem. Nie ma większego znaczenia czas ani miejsce, w którym dzieje się akcja opowiadania – ważne, żeby głównymi bohaterami byli: ojczyzna, jej synowie i córki.
  2. 2. Forma opowiadania jest właściwie dowolna. Może to być pamiętnik, esej, opowiadanie, nowela, ale musi to być utwór prozatorski. Jury konkursu nie będzie brać pod uwagę utworów poetyckich.
  3. 3. Istotną cechą nadsyłanych prac powinno być zgromadzenie materiału porównawczego dotyczące osobistych doznań i obserwacji dokonanych w czasie pomiędzy obrazem przeszłości, a współczesnym postrzeganiem ojczystego kraju.
  4. 4. Konkurs powinien charakteryzować postawy i przemiany uczuciowe polskiej emigracji, ludzi, którzy kiedyś musieli opuścić Ojczyznę lub opuszczają ją teraz i opowiadają jakie uczucia tym faktom towarzyszą. Zatem organizatorom „Powrotów do źródeł” nie zależy na tekstach krajowych, pisanych przez krajowych dziennikarzy i podejmujących charakterystykę spraw polskich z wewnątrz. Chyba, że krajowi dziennikarze podejmują istotną problematykę polonijną.
  5. 5. Organizatorzy Konkursu nie narzucają formy opisu czy wyboru tematu w określonym regulaminem zakresie. Może to być powrót w czasy dzieciństwa, w historię rodu, w kulturę i język, w krajobraz, ale może to być również spojrzenie krytyczne, czy wręcz satyryczne.
  6. 6. W dniu 13 czerwca 2012 roku przypada Jubileusz 140. rocznicy urodzin wielkiego wynalazcy - Jana Szczepanika.. Szczególnie oczekiwane i specjalnie nagrodzone przez Prezydenta m. Tarnowa będą prace akcentujące związek Szczepanika z Tarnowem..
  7. 7. Prace w trzech egzemplarzach, opatrzone godłem należy nadsyłać na adres Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią do dnia 10 sierpnia 2012 r.
  8. 8. W osobnych kopertach autorzy podają swoje dane identyfikacyjne.
  9. 9. Organizatorzy nie ograniczają objętości prac. Ogłoszenie werdyktu następuje w dniu inauguracji Forum.

10.Organizatorzy gwarantują sobie prawo pierwodruku nagrodzonych prac /przekazanie praw autorskich/.

 Biuro Organizacyjne Forum

Małopolskie Forum Współpracy
z Polonią

ogłasza Konkurs na reportaż

z XIX ŚWIATOWEGO FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH 

 

Konkurs adresowany jest do uczestników
XIX Światowego Forum Mediów Polonijnych Tarnów-Szczecin-Zachodniopomorskie 2011, które odbyło się w dn. 5-12.09.2011 r.

Warunkiem przyjęcia prac do Konkursu jest ich udokumentowana publikacja prasowa, radiowa lub telewizyjna.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu inauguracji XX Światowego Forum Mediów Polonijnych Mał◙opolska-Podkarpacie 2012 Tarnó-Kraków-Rzeszów-Warszawa

Organizatorzy gwarantują sobie prawo publikacji nagrodzonych prac/przekazanie praw autorskich/.

Biuro Organizacyjne Forum

Uwaga!

1) W dniu 13 czerwca 2012 roku przypada Jubileusz 140. rocznicy urodzin wielkiego wynalazcy - Jana Szczepanika.. Szczególnie oczekiwane i specjalnie nagrodzone przez Prezydenta m. Tarnowa będą prace akcentujące związek Szczepanika z Tarnowem..

2)Prace konkursowe w trzech egzemplarzach o dowolnej objętości należy przesłać na adres Biura Organizacyjnego Forum do dnia 10 sierpnia 2012 r.

 

 

Małopolskie Forum Współpracy
z Polonią

ogłasza

Konkurs dla dziennikarzy polskich
i polonijnych 
„Mądre korzystanie z zasobów przyrody” 
pod patronatem  Stanisława Gawłowskiego

Sekretarza  w Ministerstwie Środowiska

 

1.      Tematem prac konkursowych powinny być działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
2.      Forma pracy konkursowej jest dowolna. Może to być np. rodzaj wystąpienia, wykładu, reportażu pokazującego inwestycje proekologiczne czy inicjatywy społeczne na rzecz mądrego wykorzystania zasobów przyrody, bądź też prezentacja dobrych wzorów edukacji ekologicznej.

3.      Prace mogą przedstawiać istniejące już rozwiązania w dziedzinie właściwego korzystania z zasobów przyrody w Małopolsce, Polsce, Europie i świecie.

4.      Prace konkursowe w trzech egzemplarzach należy przesłać na adres Biura Organizacyjnego Forum do dnia 10 sierpnia 2012 r.

5.      Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród ufundowanych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią nastąpi w dniu 11 września w trakcie debaty „Ochrona środowiska – mądre korzystanie z zasobów przyrody. Wzory Małopolskie, krajowe i zagraniczne”.

6.      Organizatorzy gwarantują sobie prawo pierwodruku nagrodzonych prac /przekazanie praw autorskich/.


Biuro Organizacyjne Forum 

Tarnów,  czerwiec 2012 r. 

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.