Fundacja SEMPER POLONIA ogłasza VIII edycję konkursu „Ocalmy od zapomnienia”. Na Wasze prace czekamy do 15 listopada 2012 r. W tym roku chcemy Was zachęcić do opisania relacji swoich rodzin i bliskich z innymi narodami i grupami etnicznymi obecnymi w ich najbliższym otoczeniu. Poprzez konkurs chcielibyśmy się dowiedzieć jaka jest historia tych relacji, jak wpłynęły one na polską mniejszość, czy były długotrwałe w postaci  przyjaźni, miłości, małżeństw, czy raczej incydentalne. Do konkursu dopuszczone zostaną także prace dokumentujące losy wybitnych Polaków – działaczy polonijnych, artystów, sportowców itp.

W poprzednich edycjach otrzymaliśmy blisko 250 prac. Najlepsze z nich prezentujemy na tej stronie. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wybrane prace uczestników z 2005 i 2006 r. zostały opublikowane w dwóch tomach wydawnictwa pt. „Śladami naszego dziedzictwa”.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i zapraszamy do uczestnictwa. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Informacji o konkursie udziela Piotr Kołodziej

email :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.  +48 22 505 66 77

 

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą."

 

„Ocalmy od Zapomnienia – Czy trudno być Polakiem?”


Konkurs Fundacji SEMPER POLONIA
I.    Organizator

Fundacja SEMPER POLONIA ul. Nowy Świat 33, 00 – 029 Warszawa przy wsparciu finansowym udzielonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią
i Polakami za Granicą”.

II.    Cele konkursu

Uczestnicy konkursu w swoich pracach będą opisywali relacje swoich rodzin i bliskich z innymi narodami i grupami etnicznymi obecnymi w ich najbliższym otoczeniu. Poprzez konkurs chcielibyśmy się dowiedzieć jaka jest historia tych relacji, jak wpłynęły one na polską mniejszość, czy były długotrwałe w postaci  przyjaźni, miłości, małżeństw, czy raczej incydentalne. Dzięki rozmowom i wywiadom z członkami rodzin i sąsiadami, uczestnicy konkursu będą starali się odpowiedzieć na pytanie „Czy trudno być Polakiem poza Polską?” oraz opisać czym jest polskość dla ich bliskich i jak trudna była droga do zachowania języka, tradycji i zwyczajów polskich na obczyźnie. Chcemy, by uczestnictwo w konkursie wzmocniło więź Polaków i osób posiadających polskie korzenie z Polską. Do konkursu dopuszczone zostaną także prace dokumentujące losy wybitnych Polaków – działaczy polonijnych, artystów, sportowców itp.

Organizując konkurs liczymy przede wszystkim na:

1.    Zainteresowanie młodzieży polskiego pochodzenia historią własnych rodzin oraz poszerzenie jej wiedzy na ten temat;
2.    Udokumentowanie ciekawych, nierzadko poruszających losów polskich rodzin na emigracji, które są często powiązane z przełomowymi wydarzeniami historycznymi;
3.    Upowszechnienie wiedzy o dorobku i wkładzie Polaków w rozwój dziedzictwa kulturowego innych państw przez dokumentowanie losów wybitnych postaci polskiego pochodzenia – działaczy społecznych, artystów, naukowców, sportowców itp.;
4.    Promowanie dokonań literackich młodzieży polskiego pochodzenia oraz wspieranie młodych talentów.

III.    Warunki uczestnictwa

1.    Do udziału w konkursie pragniemy zaprosić młodzież polskiego pochodzenia zamieszkałą poza granicami Polski, zainteresowaną tematyką konkursu w przedziale wiekowym od 16 do 30 lat włącznie.
2.    Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 15 listopada 2012 r. (decyduje data wpływu pracy do Fundacji) na adres Fundacji (z dopiskiem „KONKURS: Ocalmy od Zapomnienia – Czy trudno być Polakiem?).
3.    Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania:
•    wydruku tekstu pracy w języku polskim (praca powinna liczyć od 4 do 10 stron wydruku komputerowego lub maszynopisu: czcionka Time New Roman 12, interlinia pojedyncza );
•    elektronicznej wersji pracy (płyta CD)
•    dokumentacji fotograficznej wraz z opisem, który powinien zawierać informacje
o miejscu, obiekcie lub osobie prezentowanej na zdjęciu, datę i miejsce wykonania zdjęcia oraz imię i nazwisko autora;
•    podpisanego oświadczenia dotyczącego praw autorskich (wzór do pobrania na stronie);
•    krótkiej informacji o uczestniku konkursu – imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres, numer telefonu wraz z kierunkowym, adres mailowy;
•    wykazu źródeł wykorzystanych informacji (tylko w przypadku, gdy korzystano z nich przy przygotowywaniu pracy).

Warunkiem koniecznym jest przesłanie wydruku pracy oraz jej wersji elektronicznej (płyta CD).
4.    Forma literacka pracy jest dowolna.
5.    Nadesłane prace, opracowania i fotografie, przechodzą na własność Fundacji, która ma prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.

IV.    Ocena prac

1.    Do udziału w pracach jury zaproszeni zostaną przedstawiciele Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, TV Polonia, Polskiego Radia dla Zagranicy, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Fundacji SEMPER POLONIA.
2.    Przy ocenie pracy jury będzie brało pod uwagę:
•    ogólną wiedzę z zakresu kultury i historii Polski oraz umiejętność jej wykorzystania w pracy;
•    samodzielność i umiejętność analizy tematu;
•    walory literackie pracy, język i ogólny styl tekstu;
•    rodzaj i zakresu wykorzystanych źródeł.
3.    Jury przyzna następujące nagrody:
•    I nagroda     – laptop;
•    II nagroda      – cyfrowy aparat fotograficzny;
•    III nagroda      – cyfrowy aparat fotograficzny;
•    IV – V         – cyfrowy aparat fotograficzny;
•    VI – X          – albumy, książki.
4.    Dodatkowe nagrody mogą ufundować instytucje, których reprezentanci zasiadają w jury oraz inne instytucje bądź osoby prywatne zainteresowane wsparciem idei konkursu.
5.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 grudnia 2012 r. na stronie internetowej Fundacji.

V.    Postanowienia końcowe

1.    W konkursie mogą brać udział osoby, które były uczestnikami lub laureatami poprzednich edycji tego konkursu.
2.    Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie danych osobowych uczestnika – imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz nazwy szkoły lub uczelni w przypadku uczniów i studentów.
3.    Udział w konkursie oznacza zgodę na stosowanie się do wszystkich postanowień tego regulaminu.
4.    Fundacja zastrzega sobie prawo umieszczenia najciekawszych prac w publikacji „Śladami naszego dziedzictwa”, dokumentującej konkurs „Ocalmy od zapomnienia”, oraz na portalu Iuvenum Polonia.
5.    Fundacja zastrzega sobie prawo zmian regulaminu w kolejnych edycjach konkursu.

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.