Info-Point-Polregio to pierwszy projekt w ramach wzajemnej pomocy migrantów o polskich korzeniach realizowany aktualnie na terenie Północnej Nadrenii-Westwali. Projekt Info-Point-Polregio opiera się na zasadzie studium wykonalności, główne zadanie to zbadanie potrzeb migrantów pochodzenia polskiego – w tym aktualizacja danych statystycznych dot. migrantów pochodzenia polskiego w NRW, w pierwszej fazie w północnej części landu (metodą reprezentatywną), zdefiniowanie największych deficytów socjalnych i w konsekwecji stworzenie pilotażowej oferty wsparcia opartej na fachowej wiedzy ekspertów z zakresu, np. prawa, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki społecznej etc. Co bardzo istotne projekt zakłada integrację wszystkich grup spłecznych i wiekowych, bez wyjątku oraz bez względu na światopogląd, długość pobytu w NRW oraz przekonania religijne i polityczne. Wtórnym rezultatem projektu jest wypracowanie zbioru rekomendacji do pracy z migrantami, prymarnie  pochodzenia polskiego, oraz nawiązanie trwałej współpracy i alokacja punktów wsparcia dla migrantów polskiego pochodzenia na terenie całej Nadrenii-Westfalii, biorąc pod uwagę możliwości współpracy oraz liczebność migrantów na danym obszarze. Projekt zakłada stworzenie trwałych struktur na zasadzie sieciowania (networking) i kompleksowe wsparcie socjalne migrantów poprzez, trzy główne nurty:

  1. Prewencja i informowanie. Moje prawa, moje obowiązki, stworzenie oferty wsparcia na zasadzie spotkań otwartych, spotkań z ekspertami, etc.
  2. Ogólne poradnictwo socjalne i ds. migrantów, tzwn. integracja strukturalna,
  • Doradztwo językowe w ramach poradnictwa socjalnego. Integracja kulturowa. Kompetencja językowa jako punkt wyjścia do integracji strukturalnej.

Istotnym elementem projektu stworzenie tzwn. mapy zasobów, czyli nie tyko zdiagnozowanie deficytów wśród migrantów pochodzenia polskiego, ale również wyłonienia z tego samego grona swego rodzaju „ekspertów”, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierali potrzebujących wsparcia w swoim otoczeniu.

Projekt Info-Point-Polregio jest wstępem do wypracowania trwałej oferty wsparcia socjalnego dla migrantów pochodzenia polskiego w Nadrenii-Westafalii, jest odpowiedzią na potrzebę integracji strukturalnej, a w konsekwecji na zapewnienie wszystkim grupom społecznym jednakowego dostępu do informacji.

Idea projektu „Info-Point-Polregio” wyrosła z potrzeby stworzenia trwałych struktur „netzwerkowych” dla Polaków i pomiędzy Polakami zamieszkujących/cymi  Nadrenię-Westfalię. Projekt jest odpowiedzią na wieloletnie doświadczenie w pracy  i kontakt Stowarzyszenia Polregio e.V. z Polakami zamieszkującymi Nadrenię-Westafalię, jak również aktywna działalność stowarzyszenia w sferze publiczno-społecznej. Migranci polskiego pochodzenia zamieszkują Nadrenię-Westafalię od wielu pokoleń, są wchechobecni niemalże we wszystkich dziedzinach życia, na stałe wpisali się w krajobraz socjalny i kulturowy landu. Dane szacunkowe, ostatnie z 2011 roku, wskazują na ok. 800 tyś. mieszkańców Nadrenii-Westafali polskiego pochodzenia, przyczym jest to liczba, która systematyczne wzrasta. Znaczna część migrantów jest doskonale zintegrowana, zarówno w struktury społeczne jak i socjalne, posługuje się językiem niemieckim, jest czynna zawodowo. Niestety pozostała część  należy do grupy słabo lub niezintegrowanej strukturalnie, osoby te borykają się z problemami właściwie we wszystkich dziedzinach życia codziennego, począwszy od braku znajomości języka niemieckiego, bezrobocia, problemów z edukacją dzieci, ubezpieczeniami, aż po problemy w wieku podeszłym – brak odpowiedniej opieki medycznej i socjalnej, i wiele innych. Wiekszość z w/w grup społecznych nie jest w stanie zasięgnąć fachowej pomocy, nie wie gdzie jej szukać, w konsekwencji pojawia się niejednokrotnie, lub skrajnie problem bezdomności. Obserwowany jest również zanik języka polskiego wśród najmłodszych pokoleń, a z drugiej strony fatalna pozycja kobiet niepracujących zawodowo i ich brak znajomości, chociażby w podstawowym stopniu, języka niemieckiego. Do grup defaworyzowanych nalężą również pracownicy sezonowi, opiekunki medyczne, samozatrudnieni. Wszystkie te czynniki wpływają na dewaluację podstawowych wartości społecznych, a w konsekwencji trudności i nawyki, które przekazywane są dzieciom, wnukom etc.

Migrańci polskiego pochodzenia są nie tylko liczną, ale zdecydowanie bardzo istotną grupą społeczną w Niemczech, są boweim nie tylko nieodłącznym ogniwem gospodarki niemieckiej, ale przede wszystkim swoją obecnością wzbogacją krajobraz kulturowy kraju. 

Zapraszamy do współpracy!

Polregio e.V.

 

Siedziba projektu mieści się w biurze Polregio e.V.

Adres:

Reichsweg 30 (NADELFABRIK)

3 piętro, wejście od podwórza

52068 Aachen

www. http://www.polregio.eu/

Projekt pt.: „Info-Point-Polregio jest dofiansowany ze środków Ministerstwa ds. dzieci, rodziny, uchodźców i integracji Landu Nadrenia-Westfalia

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.