W dniach  20 do 23 września w Warszawie pod hasłem „Łączy nas Niepodległa” odbył się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. To wyjątkowe spotkanie Polonii z całego świata przeszło właśnie do historii. Zjazd zaplanowano dla uczczenia jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odrodzonej w 1918 roku. Inicjatorem Zjazdu była Rada Polonii Świata, a organizację powierzono Stowarzyszeniu Wspólnota Polska. Zjazd sfinansowany został przez Senat RP, który to z urzędu patronuje Polonii rozsianej po całym świecie. W V Zjeździe Polonii z całego świata wzięło udział ponad 6oo uczestników z 44 krajów reprezentujących około 200 organizacji.

Na rozpoczęcie Zjazdu w archikatedrze św.Jana uczestnicy wzięli udział w mszy koncelebrowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza w intencji ojczyzny.  Po mszy Polonia Świata złożyła wieńce na grobie Nieznanego Żołnierza.  Zjazd zainaugurowała uroczysta sesja w polskim parlamencie w sali plenarnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W swoim pzemówieniu inauguracyjnym prezes Rady Polonii Świata,  Teresa Berezowska, poruszyła szereg wątków łączących Polonię z krajem ojczystym, mówiąc m.in., że łączy nas nasza polonijna działalność, wiara i nadzieja na przyszłość.

Uczestnicy obradowali w siedmiu forach tematycznych dotyczących życia polonijnego na całym świecie. Otwierając Światowe Forum Organizacji Polonijnych, marszałek Stanisław Karczewski zapewnił, że Senat RP, który tradycyjnie wspiera Polonię, nadal będzie to robił. Podkreślił, że Izba nie ma monopolu na współpracę z Polonią, ale współdziała z odpowiednimi organami państwa i bardzo wieloma instytucjami. Zgodnie z oczekiwaniami Polaków mieszkających poza krajem, priorytetami dla Izby są : nauka języka polskiego i  wakacyjne przyjazdy dzieci i młodzieży polonijnej do Polski. Poinformował też, że rozważana jest możliwość, aby Polonia miała swojego przedstawiciela w polskim parlamencie. Celem Światowego Forum Duszpasterstw Polonijnych było m.in. przedstawienie roli Kościoła oraz księży w środowiskach polonijnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz w umacnianiu ducha patriotycznego.

Światowe Forum Kultury Polonijnej otworzyła wicemarszałek Maria Koc zaznaczjąc, że kultura na emigracji to „budowanie polskiej tożsamości w milionach polskich rodzin za granicą dzięki znajomości treści, kodów, symboli i wartości, które tę kulturę tworzą”. O wkładzie nauki polskiej w naukę światową dyskutowali uczestnicy Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami analizując m.in. dorobek, potrzeby i współpracę młodych polskich naukowców za granicą. Sekcja Światowego Forum Edukacji Polonijnej była kontynuacją corocznych Światowych Zjazdów Nauczycieli Polonijnych, gdyż oświata polonijna jest jednym z najważniejszych filarów podtrzymywania i wzmacniania polskości poza krajem. Podczas Światowego Forum Sportu i Turystyki Polonijnej analizowano m.in. czy sport polonijny jest rekreacją, czy sportem wyczynowym, oraz poruszono zagadnienia związane z turystyką polonijną. Światowe Forum Mediów Polonijnych zgromadziło media polonijne, które są ważnym elementem utrwalania polskiej tożsamości poza granicami kraju mające za zadanie integrację polonijnych środowisk, podnoszenie statusu społecznego Polonii oraz promowanie Polski.

Tegorocznemu Zjazdowi Polonii Świata towarzyszyły liczne konferencje prasowe oraz wiele ciekawych ewentów. Na spotkaniu z Polonią Świata prezydent Andrzej Duda podziękował uczestnikom Zjazdu , że cały czas trwają przy polskości nie zapominając o Polsce. Koncert "Nasza Niepodległa", z udziałem gwiazd polskiej piosenki, był wydarzeniem pierwszego dnia V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. W czasie koncertu Nagrodę im prof. Stelmachowskiego, przyznaną po raz pierwszy przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" za zasługi na rzecz Polonii, odebrał premier Mateusz Morawiecki. W Senacie RP wystawa „Polskie Drogi do Niepodległości” przypomniała o wielkich Polakach na emigracji na przełomie XIX i XX wieku.

Podsumowująca sesja plenarna zakończyła  V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy . W ocenie przewodniczącego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Bonisławskiego Zjazd był najważniejszym wydarzeniem polonijnym w tym roku i w tej kadencji Senatu. Teresa Berezowska, przewodnicząca Rady Polonii Świata podkreśliła, że łączy nas pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła”. Helena Miziniak, prezes honorowy EUWP, podsumowując obrady forum organizacji polonijnych wskazała, że potrzebne są w życiu polonijnym struktury organizacyjne, z którymi będą rozmawiać i liczyć się władze krajów zamieszkania Polonii. Marek Domaradzki z forum kultury podkreślił, że postulowano konsolidację różnych środowisk polonijnych wokół projektów artystycznych, wsparcie liderów kultury, utworzenie narodowej szkoły tańców ludowych oraz stworzenie w Polsce muzeum dorobku kultury polskiej w świecie. Prezydent EUWP Tadeusz Pilat podkreślił, że w ostatnim czasie wzrosła liczba dzieci i młodzieży uczącej się języka polskiego poza granicami ze 160 tysięcy do 200 tysięcy. Podkreślił, że polskie środowiska poza granicami borykają się z brakiem nauczycieli. Postulował uruchomienie studiów i stypendiów dla polonijnych nauczycieli, zwiększenie liczby dzieci przyjeżdżających do Polski. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zamknął debatę w parlamencie podsumowującą V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy słowami „dobrze jest być Polakiem w Polsce i za granicą”.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy miał bardzo bogaty program i był starannie przygotowany. Organizatorzy słusznie zebrali pochwały za ogromny wysiłek. Jednakże były i trudne do zrozumienia zdarzenia towarzyszące Zjazdowi... chociażby odmowa uczestnictwa tuż przed Zjazdem dla kilkunastu wybranych przez Polonię delegatów. Na forum podniesiono również pytanie o przyczynę  zmian programowych, czy też tematów ,w przygotowywanych uprzednio referatach.

Zdarzyły się też na forum i w kuluarach ataki personalne o charakterze pomówień przez uczestników zjazdu na przedstawicieli Polonii. Roman Śmigielski , honorowy prezes Polonii duńskiej, w swoim wystąpieniu podkreślił, że Polonia może co prawda być polityczna ale powinna być zawsze bezpartyjna. Może tu byłyby najwłaściwsze mądre słowa Teresy Berezowskiej, że Polonia się różni, ale najważniejsze jest, by zachować wzajemny szacunek.

Ostatecznie V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zakończył się w miłej atmosferze uroczystym bankietem w przepięknym plenerze pałacyku z ogrodami Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej.  Rozmowom w kuluarach towarzyszyły występy artystów i bogaty bufet, a także program telewizyjny live. W niedzielę Zjazd zakończyła uroczysta Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej.

Rerakcja: Polonia Viva

Więcej m.in. Stowaryszenia Wspólnota Polska

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.