Od lewej: J. Malinowski, A. Zając, F. Domaradzki, ks. prałat S. Budyń, prof. dr hab. P. Maloszewski, ks. kanonik dr A. Prorok, W. Lewicki

 

W dniu 18 lipca br. w Rektoracie Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech odbyło się kolejne spotkanie Stałej Konferencji Polskich Organizacji Dachowych w Niemczech, na które przybyli przedstawiciele Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła. Ze strony Konwentu obecni byli przedstawiciele Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech: ks. kanonik dr Adam Prorok-przewodniczący, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski-wiceprzewodniczący, ks. prałat Stanisław Budyń-Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech oraz Polskiej Rady w Niemczech-Zrzeszenia Federalnego: przewodniczący Aleksander Zając, Ferdynand Domaradzki-przewodniczący Związku Krajowego Rady w Berlinie i Wiesław Lewicki-przewodniczący Związku Krajowego Rady w Nadrenii Północnej-Westfalii. Związek Polaków w Niemczech (Rodło) reprezentowali: prezes Józef Malinowski, wiceprezes Anna Wawrzyszko oraz ekspert i członek „Rodła” mec. Stefan Hambura. Obradom przewodniczył wiceprezydent Konwentu prof. Piotr Małoszewski.

 

Kolejno od lewej: A.Wawrzyszko, mec. S. Hambura, F. Domaradzki

 

Podczas spotkania przedyskutowano stan realizacji postanowień tzw. „Okrągłego stołu”, który w 2011 roku dokonał przeglądu wprowadzania w życie polsko-niemieckiego traktatu z 17.6.1991 roku. Z zadowoleniem przyjęto informację ZPwN o utworzeniu Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech „Porta Polonica”, które docelowo ma znaleźć swoje miejsce w domu „Rodła” w Bochum. Do wyjaśnienia pozostają jeszcze kwestie obsady personalnej Rady Doradczej, tzw. Kuratorium, gdyż w tej sprawie istnieją różnice zdań między stroną polonijną a niemiecką oraz sfinansowanie remontu i adaptacji Domu Polskiego. Wyrażono uznanie grupie roboczej ds. nauczania języków ojczystych za wypracowanie strategii nauczania języka polskiego w szkolnictwie publicznym w Niemczech. Równocześnie wyrażono jednak zdecydowany sprzeciw przeciw pominięciu najważniejszego postulatu stawianego przez Polaków w Niemczech i Polonię Niemiecką, tj. Kwestii wspierania finasowego nauki języka polskiego jako ojczystego w organizacjach polonijnych. W chwili obecnej zdecydowana większość dzieci uczy się języka polskiego jako ojczystego w organizacjach polonijnych, co strona niemiecka uparcie ignoruje. Po raz kolejny wysunięto postulat, by wzorem finansowania innych mniejszości narodowych w Niemczech, w Federalnym Ministerstwie Spraw Węwnętrznych został utworzony odpowiedni fundusz na wspieranie tej formy nauki języka polskiego. Wyrażono duże zaniepokojenie kolejnymi już próbami zablokowania realizacji projektu biura i portalu internetowego dla Polonii. Strona niemiecka traktuje te projekty jako jednoroczne a nie długofalowe, starając się każdego roku znaleźć nowe argumenty, by ich nie finansować. Konieczne jest tu znalezienie jasnych rozwiązań politycznych gwarantujących długofalowe finansowanie obu projektów. Z dużą troską podkreślono, że realizacja postanowień „Okrągłego stołu” dotyczących uczczenia pamięci pomordowanych Polaków (Centrum Pamięci), wyjaśnienie stanu prawnego mniejszosci polskiej jak i odszkodowań za skonfiskowane po 1940 roku majątki polskich organizacji w Niemczech nie ruszyła z miejsca.

 

Zauważając więc pozytywne efekty realizacji postanowień „Okrągłego stołu”, wyrażono duży niepokój ich bardzo powolną realizacją czy wręcz nie wystartowaniem niektórych postanowień. Sprawy te postanowiono przedyskutować osobno ze stroną polską i niemiecką przed planowanym na jesień plenarnym spotkaniem „Okrągłego stołu”. Równocześnie ustalono, że zgodnie z porozumieniami „Okrągłego stołu” z 2011 roku, Polaków w Niemczech i Polonię Niemiecką reprezentują na obradach plenarnych przedstawiciele ZPwN spod znaku Rodła i Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz przyjęto skład delegacji na jesienne plenarne spotkanie.

 

Podczas spotkania omówiono również techniczne strony działania Stałej Konferencji, pokreślając, że została ona powołana w Dortmundzie w 2010 roku w celu wypracowywania wobec władz niemieckich, polskich i Unii Europejskiej wspólnego stanowiska w sprawach nurtujących Polonię i Polaków w Niemczech, a w jej skład wchodzą Konwent i Rodło. W tym aspekcie przedyskutowano formy współpracy z innymi organizacjami polonijnymi oraz przygotowano tematykę i program Kongresu Organizacji Polskich w Niemczech, która odbędzie się w dniach 17 i 18 października 2014 r. w Landtagu NRW w Düsseldorfie. Konferencja jest organizowana wspólnie przez Konwent i Rodło a zostaną na nią zaproszone wszystkie znaczące organizacje polonijne.

 

Obrady przebiegały w koleżeńskiej i konstruktywnej atmosferze. Ustalono, że spotkania Stałej Konferencji będą odbywały się regularnie w miarę możliwości, korzystając z gościny Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

P.M.

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.